Σύνδεσμος Αποφοίτων Σχολής Ικάρων: Call For Papers & Articles -‘First Conference on Efficacy & Efficiency of the Air Power into Total Defense’ - Πρώτο Συνέδριο Αποτελεσματικότητας και Αποδοτικότητας της Αεροπορικής Ισχύος στη Συνολική Αμυνα’

*** The Call in English in the end of the page

 

Αγαπητοί (ες) Κύριοι (ες),

Είναι τιμή μας και χαρά να σας Προσκαλέσουμε και

Παρακαλέσουμε να υποβάλετε

πρόταση (εις) εισήγησης στο Συνέδριο
‘First Conference on Efficacy & Efficiency of the Air Power into Total Defense’

 

Πρώτο Συνέδριο Αποτελεσματικότητας και Αποδοτικότητας της Αεροπορικής Ισχύος στη Συνολική Αμυνα’

 

Το Συνέδριο οργανώνεται από τον Σύνδεσμο Αποφοίτων Σχολής Ικάρων (Σ.A.Σ.I.) -συνεπικουρούμενο από: τα ΑΣΕΙ, Στρατιωτικά Κέντρα Ερευνών, Εγχώρια Αμυντική Βιομηχανία και τον Σύνδεσμο Διεθνών Διαμεταφορέων και Επιχειρήσεων Logistics- στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών, το Νοέμβριο 2019 (ακριβής ημερομηνία θα γνωστοποιηθεί έγκαιρα).

Στην Ιστοσελίδα http://www.ikaros.net.gr/  μπορείτε να έχετε πλήρη ενημέρωση για τον Σ.Α.Σ.Ι. 

Η θεματολογία του Συνεδρίου είναι η συνημμένη (προτάσεις για εισηγήσεις εκτός της θεματολογίας θα εξεταστούν)

Τα θέματα μπορεί να είναι στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα (Προτιμητέα η Ελληνική) 

Οι εισηγητές παρακαλούνται να υποβάλουν προτάσεις εισηγήσεων περιέχουσες (1) Τον Τίτλο της Εισήγησης, (2) Σύνοψη των κυρίων σημείων της εισήγησης (όχι περισσότερο από μια σελίδα Α4, Φοντ 14), (3) Σύντομο ΒΣ (όχι περισσότερο από 1/2 σελίδας Α4, Φοντ 14΄), (4) Εκτιμώμενη διάρκεια της εισήγησης.

Ο μέγιστος χρόνος της εισήγησης δεν πρέπει να είναι περισσότερος από 20 λεπτά.

Σημαντικές Ημερομηνίες:
1. Ημερομηνία Υποβολής Πρότασης, μέχρι και 15/1/2019
2. Ημερομηνία Γνωστοποίησης από τον ΣΑΣΙ της αποδοχής της πρότασης, μέχρι και 15/2/2019
3. Ημερομηνία Υποβολής της τεκμηρίωσης (Κείμενο Εισήγησης, ΡΡΤ και Βίντεο Παρουσίασης) μέχρι και 15/5/2019

Η υποβολή των προτάσεων θα γίνεται ηλεκτρονικά στο email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. με κοινοποίηση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Την υπεύθυνη επιτροπή του ΣΑΣΙ για το Συνέδριο, συνιστούν οι:
1. Κοσμάς Βούρης, τηλ 6983500004,
2. Βασίλειος Βρεττός, τηλ 6983511669
3. Δημήτριος Κατελούζος, τηλ 6944222969
4. Παναγιώτης Κατσαρός, τηλ 6983501397
5. Αναστάσιος Μπασαράς, τηλ 6937520939

6. Θωμάς Χατζηαθανασίου, τηλ 6983501025

Για οποιαδήποτε πληροφορία, που αφορά το Συνέδριο απευθυνθείτε στον Αναστάσιο Μπασαρά (τηλ 6937520939, email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Οι Σύνδεσμοι, Ενώσεις, Κέντρα, ΑΣΕΙ κλπ παρακαλούνται να γνωστοποιήσουν την παρούσα Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Εισηγήσεων περαιτέρω για να φτάσει, εγκαίρως, σε όλους τους ενδιαφερομένους.

Προσδοκώντας για μια θετική απάντηση,
Με ειλικρινείς χαιρετισμούς
Ευάγγελος Γεωργούσης, Απχος ε.α.
Πρόεδρος του Σ.Α.ΣΙ.

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ
1. Αεροπορία και Πολιτική Προστασία
2. Αεροπορική Ιατρική
3. Αμυντική Βιομηχανία και Logistics Αμυνας και Ασφάλειας (Industry Collaboration)
4. Ανθρωποι, Μηχανές και Ενοπλες Δυνάμεις (People, Machines and the military in the digital age)
5. Αξιοποίηση Αεροπορικού Ανθρώπινου Δυναμικού Αποστράτων και Εφέδρων
6. Ασφάλεια Πτήσεων, Εγκαταστάσεων και Επιχειρησιακής Λειτουργίας
7. Γενική Αεροπορία (Αεροπορικός τουρισμός, ελικόπτερα, υδροπλάνα, υδατοδρόμια, κ.α.)
8. Διάστημα και Μη Επανδρωμένα Συστήματα (Space and Uninhabited Aerial Systems)
9. Εμπορευματικές Αερομεταφορές και Logistics ( Υποδομές, Ασφάλεια, Κανονισμοί και Νομοθεσία, αποτελεσματική διαχείριση και λειτουργία, κ.α.)
10. Εναλλακτικοί Τρόποι Αμυνας Μικρών Χωρών (Defence Alternatives for Small Nations)
11. Ενεργειακή, Κλιματική και Πυρηνική Ασφάλεια και Προστασία (Energy, Climate and Nuclear Security)
12. Ερευνα & Aνάπτυξη - Συμβολή της Καινοτομιας & Τεχνολογιας στην επαυξηση της Αεροπορικης Ισχυος
13. Η Αμυνα ως μοχλός Ανάπτυξης της Οικονομίας
14. Μεγιστοποίηση της Αποτελεσματικότητας και Ελαχιστοποίηση των Δαπανών Λειτουργίας των ΑΣΕΙ Academies
15. Περιβάλλον και Νέες Τεχνολογίες
16. Πολιτικές Γεωπολιτικών Συμφερόντων, Αμυνας και Ασφάλειας (Geo-Political Interests, defence and security policy)
17. Στρατιωτική Ηγεσία, Στρατηγική και Διοίκηση – Πολιτικοστρατιωτικές Σχέσεις
18. Τεχνητή Νοημοσύνη – Κυβερνοχώρος – Προσομοίωση (AI, Cyber, Simulation) 

*** The Call in English

Hellenic Air Force (HAF) Academy Graduates Association (HAFAGA): Call For Papers & Articles - First Conference on Efficacy and Efficiency of Air Power in Total Defense

Dear readers,
It is our honor and pleasure to invite you to submit a proposal(s) to the conference 'First Conference on Efficacy & Efficiency of Air Power in Total Defense'

The Conference is organized by the HAFAGA Icarus- assisted by: Military Academies, Military Research Centers, Domestic Defense Industry and the Association of International Transporters and Logistics Operations - at the Athens War Museum in November 2019 (exact date will be announced in due time).

At http://www.ikaros.net.gr/ you can get full information about the HAFAGA, (Articles of Association,  Regulations of Organization & Operation,  Actions).

The thematology of the Conference follows in the end of this page (proposals for contributions outside this thematology will be examined)
Topics can be in Greek or English (Preferably Greek)
The rapporteurs are invited to submit their proposals containing (1) the title of the lecture, (2) a summary of the main points of the presentation (not more than one page A4), (3) A very short CV (less than 0.5 page A4), (4) Estimated duration of the lecture.
The maximum duration of the lecture time should be no more than 20 minutes.
Important Dates:
1. Date of submission of the Proposal until 15/1/2019
2. Date of notification by the HAFAGA of the acceptance of the proposal, up to 15/2/2019
3. Documents Submission Date (Presentation Text, PPT and Video Presentation) until 15/5/2019

Proposals will be submitted electronically to by email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The HAFAGA responsible committee for the Conference is composed of:
1. Kosmas Vouris, tel. 6983500004,
2. Vassilios Vrettos, tel. 6983511669
3. Dimitrios Katelouzos, tel. 6944222969
4. Panagiotis Katsaros, tel. 6983501397
5. Anastasios Basaras, tel. 6937520939
6. Thomas Chatziathanasiou, tel. 6983501025

For any additional information regarding the Conference, please contact Anastasios Basaras (tel. 6937520939, email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

The Associations, Academies, Centers, Institutes etc. are kindly requested to make this Call for Proposals available further in order to reach all interested parties on time.

Expecting a positive response,
With sincere greetings
Evangelos Georgoussis, HAF (ret) General
President of HAF.AGA

THEMATIC AXES
1. Aviation and Civil Protection
2. Aerial Medicine
3. Defense Industry and Industry Collaboration
4. People, Machines and Armed Forces and the military in the digital age)
5. Exploitation of Aero Human Resources for Employees and Residents
6. Flights, Installations and Operations Security
7. General Aviation (Air tourism, helicopters, hydroplanes, waterways, etc.)
8. Space and Unmanned Aerial Systems
9. Freight Air Transport and Logistics (Infrastructure, Safety, Regulations and Legislation, Effective Management and Operation, etc.)
10. Defense Alternatives for Small Nations
11. Energy, Climate and Nuclear Safety,
12. Research & Development - Contribution of Innovation & Technology to Increasing Aviation Power
13. Defense as a lever of Economic Development
14. Maximizing Efficiency and Minimizing Operating Expenses of Military Academies
15. Environment and New Technologies
16. Policies of Geopolitical Interests, Defense and Security Policy
17. Military Leadership, Strategy and Management - Civil-Military Relationships
18. Artificial Intelligence - Cyberspace - Simulation (AI, Cyber, Simulation)