Μεταξάς Ηλίας: PRIVATEERS or CORSAIRS

Posted in Αλλα - Διάφορα

PRIVATEERS or CORSAIRS
----------------------------------------
Οι Κουρσάροι διέπρατταν ακριβώς τις ίδιες έκνομες ενέργειες τις οποίες έκαναν οι ίδιοι με την ‘ε-παγγελματική’ ιδιότητα του Πειρατού. Η ειδοποιός διαφορά έγκειτο στο ότι ήσαν εφοδιασμένοι με τα περιβόητα ‘Letters of Marque’. Αυτά ήσαν Πιστοποιητικά τα οποία εξέδιδαν οι αρμόδιες Αρχές εκεί-νου του Ηγεμόνος ή του Κράτους στο οποίον εμίσθωναν τις ‘Ταλαντούχες Υπηρεσίες’ τους. Τους με-τέτρεπαν τρόπον τινά σαν ‘Πολεμικά’ στην υπηρεσία του εκδίδοντος Κράτους, βάσει του ‘Συμβολαί-ου’ που συνυπέγραφαν. Αυτό προέβλεπε όλους τους όρους της ‘συνεργασίας’ τους, οι κυριώτεροι ή-σαν η σημαία που θα έφεραν και τα ποσοστά επί της καταληφθείσης λείας που θα επλήρωναν στην ‘Χώρα - Εργοδότη’ τους. Τοιουτοτρόπως έφεραν τον μανδύα της νομιμότητος.
Oι Πειραταί και οι Κουρσάροι και τα ‘έργα’ τους ήσαν γνωστοί προ χιλιάδων ετών. Οι Αρχαίοι Έλληνες ονόμαζαν το Πειρατικόν πλοίον, η Καταγωγίς (-γίδος), ενίοτε δέ και η Ληστρίς (-ρίδος). Ο ΠΟΛΥΒΙΟΣ (201-122 π.Χ.) είχε γράψει σχετικώς : « Εληίζοντο καί κατήγον τούς εμπόρους ». Η Πει-ρατεία κατά την Αρχαιότητα ήταν επάγγελμα ανεγνωρισμένο και ένδοξο. Ο δε ΘΟΥΚΙΔΙΔΗΣ (460-403 π.Χ.) είχε γράψει : « Ούκ έχοντος πώς αισχύνην τούτου τού έργου, φέροντος δέ τί καί δόξης μάλ-λον ». Την Πειρατείαν ασκούσαν οι ίδιοι οι Πειρατές ή και κάποιοι άλλοι ‘πλούσιοι κατέχοντες’ συμ-βαλλόμενοι με τους Πειρατές.Αυτοί οι‘κύριοι’ χρηματοδοτούσαν τον εξοπλισμό των Πειρατικών σκα-φών και συμμετείχαν στα κέρδη τους. Θα μπορούσαμε να τους παρομοιάσουμε με τους συγχρόνους ‘χορηγούς’.

PDF 

Αλλα - Διάφορα

Posted in Αλλα - Διάφορα


 


Αγαπητοί (ες) Φίλοι (ες)

Η Νέα Ιστοσελίδα www.abc10.gr αναφέρεται σε όλες τις ηλικίες, αλλά ο στόχος είναι, ιδιαίτερα οι νέοι(ες).
Ο σκοπός, όπως γνωρίζετε, είναι: Η αδέσμευτη, αξιόπιστη και επιλεκτική συλλογή, ταξινόμηση, αρχειοθέτηση, διάδοση, προβολή και άρθρωση λόγου, καθώς και η παράθεση εργαλείων/ μέσων/ κέντρων/ βιβλιοθηκών, για την ενημέρωση, επιμόρφωση και πληροφόρηση των φίλων και αναγνωστών της: σε τομείς και πεδία, όπως:
Στρατηγική, Πολιτική, Πολιτισμός, Παιδεία, Ιστορία, Θρησκεία, Άμυνα και Ασφάλεια, Οικονομία, Κοινωνία, Ενέργεια, Τεχνολογία, Επιστήμες, Περιβάλλον, Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝΑΤΟ, Διεθνείς Σχέσεις και Εξελίξεις, Γεωπολιτική, Επιμορφωτικές Δράσεις …

Η Ιστοσελίδα www.abc10.gr είναι μια ζωντανή και δυναμική Ιστοσελίδα, η οποία θα εξελίσσεται αδιάκοπα για να αντανακλά και ικανοποιεί τις ανάγκες των φίλων και αναγνωστών της. Αυτός είναι ό σκοπός του Μενού Αλλα-Διάφορα! …

Αναστάσιος Μπασαράς