ΕΘΝΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ για το νέο ΕΣΠΑ 2021 2027
Αθήνα , 17 Ιανουαρίου 2020
Νίκος Βέττας
Γενικός Διευθυντής
Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (IOBE)
Καθηγητής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Αναπτυξιακές προκλήσεις και προτεραιότητες
οικονομικής πολιτικής

Κατεβάστε ΕΔΩ! την παρουσίαση! 

PRIVATEERS or CORSAIRS
----------------------------------------
Οι Κουρσάροι διέπρατταν ακριβώς τις ίδιες έκνομες ενέργειες τις οποίες έκαναν οι ίδιοι με την ‘ε-παγγελματική’ ιδιότητα του Πειρατού. Η ειδοποιός διαφορά έγκειτο στο ότι ήσαν εφοδιασμένοι με τα περιβόητα ‘Letters of Marque’. Αυτά ήσαν Πιστοποιητικά τα οποία εξέδιδαν οι αρμόδιες Αρχές εκεί-νου του Ηγεμόνος ή του Κράτους στο οποίον εμίσθωναν τις ‘Ταλαντούχες Υπηρεσίες’ τους. Τους με-τέτρεπαν τρόπον τινά σαν ‘Πολεμικά’ στην υπηρεσία του εκδίδοντος Κράτους, βάσει του ‘Συμβολαί-ου’ που συνυπέγραφαν. Αυτό προέβλεπε όλους τους όρους της ‘συνεργασίας’ τους, οι κυριώτεροι ή-σαν η σημαία που θα έφεραν και τα ποσοστά επί της καταληφθείσης λείας που θα επλήρωναν στην ‘Χώρα - Εργοδότη’ τους. Τοιουτοτρόπως έφεραν τον μανδύα της νομιμότητος.
Oι Πειραταί και οι Κουρσάροι και τα ‘έργα’ τους ήσαν γνωστοί προ χιλιάδων ετών. Οι Αρχαίοι Έλληνες ονόμαζαν το Πειρατικόν πλοίον, η Καταγωγίς (-γίδος), ενίοτε δέ και η Ληστρίς (-ρίδος). Ο ΠΟΛΥΒΙΟΣ (201-122 π.Χ.) είχε γράψει σχετικώς : « Εληίζοντο καί κατήγον τούς εμπόρους ». Η Πει-ρατεία κατά την Αρχαιότητα ήταν επάγγελμα ανεγνωρισμένο και ένδοξο. Ο δε ΘΟΥΚΙΔΙΔΗΣ (460-403 π.Χ.) είχε γράψει : « Ούκ έχοντος πώς αισχύνην τούτου τού έργου, φέροντος δέ τί καί δόξης μάλ-λον ». Την Πειρατείαν ασκούσαν οι ίδιοι οι Πειρατές ή και κάποιοι άλλοι ‘πλούσιοι κατέχοντες’ συμ-βαλλόμενοι με τους Πειρατές.Αυτοί οι‘κύριοι’ χρηματοδοτούσαν τον εξοπλισμό των Πειρατικών σκα-φών και συμμετείχαν στα κέρδη τους. Θα μπορούσαμε να τους παρομοιάσουμε με τους συγχρόνους ‘χορηγούς’.

PDF 

Historical development

General

The first initiative in establishing a defense industry in Turkey goes back to the period of the Ottoman Empire. Defense industry which had a strong position up until the 17th century, stayed outside the technological developments in Europe since the 18th century and has totally lost its impact starting from World War I.


 


Αγαπητοί (ες) Φίλοι (ες)

Η Νέα Ιστοσελίδα www.abc10.gr αναφέρεται σε όλες τις ηλικίες, αλλά ο στόχος είναι, ιδιαίτερα οι νέοι(ες).
Ο σκοπός, όπως γνωρίζετε, είναι: Η αδέσμευτη, αξιόπιστη και επιλεκτική συλλογή, ταξινόμηση, αρχειοθέτηση, διάδοση, προβολή και άρθρωση λόγου, καθώς και η παράθεση εργαλείων/ μέσων/ κέντρων/ βιβλιοθηκών, για την ενημέρωση, επιμόρφωση και πληροφόρηση των φίλων και αναγνωστών της: σε τομείς και πεδία, όπως:
Στρατηγική, Πολιτική, Πολιτισμός, Παιδεία, Ιστορία, Θρησκεία, Άμυνα και Ασφάλεια, Οικονομία, Κοινωνία, Ενέργεια, Τεχνολογία, Επιστήμες, Περιβάλλον, Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝΑΤΟ, Διεθνείς Σχέσεις και Εξελίξεις, Γεωπολιτική, Επιμορφωτικές Δράσεις …

Η Ιστοσελίδα www.abc10.gr είναι μια ζωντανή και δυναμική Ιστοσελίδα, η οποία θα εξελίσσεται αδιάκοπα για να αντανακλά και ικανοποιεί τις ανάγκες των φίλων και αναγνωστών της. Αυτός είναι ό σκοπός του Μενού Αλλα-Διάφορα! …

Αναστάσιος Μπασαράς